Tạo khung chứa code có nút Copy, Download và Preview Code đẹp cho Blogger

Xin chào các bạn, lâu rồi mới lại viết thêm bài thủ thuật cho Blogger. Bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn thủ thuật thêm khung chứ code hay còn gọi là codebox có nút Copy, Download và Preview Code cực đẹp cho Blogger. Thủ thuật này sử dụng HTML CSS và JavaScript.

Cách thực hiện

Bước 1: Truy cập trang quản trị của Blogger và vào phần chỉnh sử HTML, sau đó tìm đến thẻ ]]></b:skin> và thêm đoạn code CSS dưới đây vào phía trên nó:

/* Code Box */
.pre{background:#f6f6f6;color:#2f3337;direction: ltr;position:relative;border-radius:3px;overflow:hidden;margin:1.7em auto} 
.pre pre{margin:0;color:inherit;background:inherit;display:block;position:relative;font-size:13px;line-height:1.6em;border-radius:3px;padding:30px 20px 20px;-moz-tab-size:2;tab-size:2;-webkit-hyphens:none;-moz-hyphens:none;-ms-hyphens:none;hyphens:none; overflow:auto;direction:ltr;white-space:pre} 
.pre.adv{border-radius:10px}
.pre.adv::before{display:none}
.pre:not(.str) .prCd{display:none}
.pre.str .prTl{display:none;}
.pre.adv pre{padding-top:60px}
.preM{position:absolute;top:0;right:0;left:0;width:100%;background: rgba(0,0,0,.04);padding:10px 10px 10px 20px;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-wrap:nowrap;z-index:2}
.preT{font-size:12px;font-family: var(--fontC);line-height:1rem;position:relative;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;padding-right:10px;}
.preA{display:flex;gap:8px;white-space:nowrap;}
.preA button{outline:none;border:none;width:30px;height:30px;background:#d9d9d9;padding:0;margin:0;border-radius:50%;transition:border-radius .2s ease;display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;cursor:pointer;}
.preA button:hover{border-radius:40%;}
.preA button >svg{width:18px;height:18px;stroke:none;fill:#2e2e2e;transition: all .5s ease;}
.pre.cpd .prCp svg, .pre.pnd .prDl svg, .pre.dwn .prDl svg{animation: jiggle 1s}
.pre.cpd .prCp svg .a,.pre:not(.cpd) .prCp svg .b{opacity:0}
.pre.dwn .prDl svg .a, .pre.pnd .prDl svg .a,.pre:not(.pnd) .prDl svg .b,.pre:not(.dwn) .prDl svg .c{opacity:0}
@keyframes jiggle{0%{transform:rotate(0)}20%{transform:rotate(26deg)}40%{transform:rotate(-26deg)}60%{transform:rotate(26deg)}80%{transform:rotate(-26deg)}100%{transform:rotate(0)}}
@-webkit-keyframes jiggle{0%{transform:rotate(0)}20%{transform:rotate(26deg)}40%{transform:rotate(-26deg)}60%{transform:rotate(26deg)}80%{transform:rotate(-26deg)}100%{transform:rotate(0)}}

Bước 2: Tìm đến thẻ </body> hoặc một số template sẽ là &lt;/body&gt; và thêm đoạn JavaScript dưới đây và phía trên nó:

<script>/*<![CDATA[*/
0<document.querySelectorAll('div.pre.nb').length&&(() => {
let preD = document.querySelectorAll('div.pre.nb');
function saveDoc(x, d, n) {
  if (n = typeof n == 'string' ? n : 'text/plain', d = typeof d == 'string' ? d : 'File_' + (new Date).getTime() + '.txt', x) {
    n = new Blob([x], {
      type: n
    });
    if (navigator.msSaveBlob) return navigator.msSaveBlob(n, d); {
      let x = window.URL.createObjectURL(n),
        c = document.createElement("a");
      c.classList.add('hidden'), c.href = x, c.download = d, document.body.appendChild(c), c.click(), c.remove(), window.URL.revokeObjectURL(x)
    }
  }
}
for (let r = 0; r < preD.length; r++) {
  let b = preD[r];
  b.classList.add('adv');
  let x = b.dataset.text || 'File_' + (new Date).getTime(),
    e = b.dataset.file || x,
    _ = b.dataset.lang || '.txt',
    m = 'undefined' !== typeof b.dataset.time ? isNaN(Number(b.dataset.time)) ? 'false' === b.dataset.time ? 0 : 10 : Number(b.dataset.time) : 10,
    c = 'undefined' === typeof b.dataset.download || b.dataset.download == 'true',
    d = 'undefined' === typeof b.dataset.copy || b.dataset.copy == 'true',
    n = 'undefined' === typeof b.dataset.view || b.dataset.view == 'true',
    a = b.querySelector('pre'),
    t = a.innerText;
  b.insertAdjacentHTML('afterbegin', "<div class='preM'><div class='preT'><span class='prTl'>" + (null == x ? '&lt;/&gt;' : x) + "</span><span class='prCd'></span></div><div class='preA'>" + (n ? '\x3C!--[ Prev' + "iew ]--><button class='prVw'><svg viewBox='0 0 24 24'><path d='M14,3V5H17.59L7.76,14.83L9.17,16.24L19,6.41V10H21V3M19,19H5V5H12V3H5C3.89,3 3,3.9 3,5V19A2,2 0 0,0 5,21H19A2,2 0 0,0 21,19V12H19V19Z'/></svg></button>" : "") + (c ? "\x3C!--[ Download ]--><button class='prDl'><svg viewBox='0 0 24 24'><path class='a' d='M8 17V15H16V17H8M16 10L12 14L8 10H10.5V6H13.5V10H16M12 2C17.5 2 22 6.5 22 12C22 17.5 17.5 22 12 22C6.5 22 2 17.5 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2M12 4C7.58 4 4 7.58 4 12C4 16.42 7.58 20 12 20C16.42 20 20 16.42 20 12C20 7.58 16.42 4 12 4Z'/><path class='b' d='M13,2.03C17.73,2.5 21.5,6.25 21.95,11C22.5,16.5 18.5,21.38 13,21.93V19.93C16.64,19.5 19.5,16.61 19.96,12.97C20.5,8.58 17.39,4.59 13,4.05V2.05L13,2.03M11,2.06V4.06C9.57,4.26 8.22,4.84 7.1,5.74L5.67,4.26C7.19,3 9.05,2.25 11,2.06M4.26,5.67L5.69,7.1C4.8,8.23 4.24,9.58 4.05,11H2.05C2.25,9.04 3,7.19 4.26,5.67M2.06,13H4.06C4.24,14.42 4.81,15.77 5.69,16.9L4.27,18.33C3.03,16.81 2.26,14.96 2.06,13M7.1,18.37C8.23,19.25 9.58,19.82 11,20V22C9.04,21.79 7.18,21 5.67,19.74L7.1,18.37M12,16.5L7.5,12H11V8H13V12H16.5L12,16.5Z'/><path class='c' d='M12,2A10,10 0 0,0 2,12A10,10 0 0,0 12,22A10,10 0 0,0 22,12A10,10 0 0,0 12,2M12,20C7.59,20 4,16.41 4,12C4,7.59 7.59,4 12,4C16.41,4 20,7.59 20,12C20,16.41 16.41,20 12,20M7,15H17V17H7V15M10.3,11.2L8.4,9.3L7,10.7L10.3,14L17,7.3L15.6,5.9L10.3,11.2Z'/></svg></button>" : "") + (d ? "\x3C!--[ Copy ]--><button class='prCp'><svg viewBox='0 0 24 24'><path class='a' d='M20,16V4H8V16H20M22,16A2,2 0 0,1 20,18H8C6.89,18 6,17.1 6,16V4C6,2.89 6.89,2 8,2H20A2,2 0 0,1 22,4V16M16,20V22H4A2,2 0 0,1 2,20V7H4V20H16Z'/><path class='b' d='M20,16V10H22V16A2,2 0 0,1 20,18H8C6.89,18 6,17.1 6,16V4C6,2.89 6.89,2 8,2H16V4H8V16H20M10.91,7.08L14,10.17L20.59,3.58L22,5L14,13L9.5,8.5L10.91,7.08M16,20V22H4A2,2 0 0,1 2,20V7H4V20H16Z'/></svg></button>" : "") + '</div></di' + "v>");
  let i = b.querySelector('.prVw'),
    l = b.querySelector('.prDl'),
    f = b.querySelector('.prCp'),
    W = b.querySelector('.prCd');
  null !== i && i.addEventListener('click', () => {
    var x = '#252526';
    x = '<!DOCTYPE html><html><head><title>' + e.replace(/\./g, "").replace(/ /g, "_") + _ + "</title><meta content='width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=1,minimum-scale=1,maximum-scale=5' name='viewport'/><meta content='" + x + "' name='theme-color'/><meta content='" + x + "' name='msapplication-navbutton-color'/><meta content='" + x + "' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/><link rel='shortcut icon' type='image/png' href='https://www.nldblog.com/main/android-icon-192x192.png'><style>body{min-height:100vh;background:#252526;color:#fff}*{margin:0;padding:0}html{line-height:1em;background:#1d1f21;color:#c5c8c6}pre{white-space:pre-wrap;word-wrap:break-word;word-break:break-all;padding:20px}pre i{font-style:normal}</style></head><body><div class='pre'>" + a.outerHTML + '</div></body></html>';
    x = new Blob([x], {
      type: 'text/html'
    });
    window.navigator.msSaveOrOpenBlob ? window.navigator.msSaveOrOpenBlob(blobObject, fileName) : (x = window.URL.createObjectURL(x), window.open(x, '_blank'), window.URL.revokeObjectURL(x))
  }), 
  null !== l && l.addEventListener('click', () => {
    l.disabled = !0;
    let c = m;
    b.classList.add('pnd', 'str'), W.innerHTML = 0 !== m ? 'Please wai' + "t " + c + 's...' : 'Please wai' + 't...';
    let a = setInterval(() => {
      0 !== m && --c, 0 !== m && (W.innerHTML = 'Please wait ' + c + 's...'), c <= 0 && (clearInterval(a), setTimeout(() => {
        W.innerHTML = 'Downloading...', setTimeout(() => {
          b.classList.remove('pnd'), b.classList.add('dwn'), saveDoc(t, e.replace(/\./g, "").replace(/ /g, "_") + '_by_NLD_Blog' + _, 'text/plain'), W.innerHTML = 'Download started...', setTimeout(() => {
            b.classList.remove('dwn', 'str'), l.disabled = !1
          }, 3e3)
        }, 2e3)
      }, 1e3))
    }, 1e3)
  }), 
  null !== f && f.addEventListener('click', () => {
    var x = getSelection(),
      c = document.createRange();
    c.selectNodeContents(a), x.removeAllRanges(), x.addRange(c), document.execCommand('copy'), x.removeAllRanges(), f.disabled = !0, b.classList.add('cpd'), setTimeout(function() {
      b.classList.remove('cpd'), f.disabled = !1
    }, 3e3)
  })
}})();
/*]]>*/</script>

Vậy là xong, để chèn code vào bài viết thì bạn sử dụng cú pháp sau để hiển thị code:

<div class='pre nb' data-text='typecode' data-file='filename' data-lang='fileformat' data-time='true' data-download='true' data-copy='true' data-view='true'>
 <pre>
   <!-- Code -->
 </pre>
</div>

Trong đó:

 • data-text là loại code, ví dụ: CSS, HTML hoặc JavaScript
 • data-file là tên tải xuống của File
 • data-lang là format của file, ví dụ: .css, .js, .html, .txt
 • data-time là đếm ngược tải xuống true or false
 • data-download là hiển thị nút tải xuống true or false
 • data-copy là hiển thị nút copy true or false
 • data-view là hiển thị nút preview true or false
Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!